wykonawcę inżynierowie

Wytyczne dotyczą: Zarządzanie gospodarką wodną sytemu Allan Block

Pobierz PDF

Powyższe specyfikacje dostarczają typowe wymagania i rekomendacje firmy Allan Block. Specyfikacje te mogą zostać zmienione, wg uznania inspektora nadzoru, w celu ich dostosowania do wymogów projektu.

CZĘŚĆ 1: OGÓLNE INFORMACJE O DRENAŻU

1.1 Drenowana powierzchnia

Opady deszczu bądź inne źródła wody takie jak nawadnianie terenu zebrane przez powierzchnię gruntową na szczycie muru oporowego mogą być zdefiniowane jako wody powierzchniowe. Projekt muru oporowego musi uwzględniać odprowadzenie tego rodzaju wód.1.2 Kształtowanie terenu

Modelowanie i zmiana układu terenu, w celu przygotowania go do zagospodarowania nazywamy kształtowaniem terenu. Ukształtowanie terenu należy tak zaprojektować, aby odprowadzić wodę z okolic muru.

Gospodarka wodami powierzchniowymi
Rys. nr 4: Gospodarka wodami powierzchniowymi.

1.3 System drenarski.

Wewnętrzny system drenarski muru oporowego może być zdefiniowany jako sposób zapobiegania gromadzeniu się wód incydentalnych, które przenikają przez grunt za murem. Projekt systemu drenarskiego będzie funkcją warunków wodnych w miejscu budowy. Do ewentualnych urządzeń odwadniających zaliczymy: przednią i tylną rurę drenarska oraz poziomy i pionowy drenaż z kruszywa. Projektant musi określić w projekcie wymagania dotyczące wykonania drenażu, tak aby w całości odprowadzić wodę ze struktury muru oporowego w każdym miejscu i w każdych warunkach.1.4 Drenaż przedni

Przednią rurę drenarską należy ułożyć w tylnej części ściany klińcowej za murem, tak blisko dolnej części muru jak to możliwe, żeby jednocześnie zachować właściwe nachylenie, aby wyprowadzić rurę na powierzchnię lub włączyć do kanalizacji burzowej. Drenaż przedni jest montowany w celu odprowadzenia wód incydentalnych, a nie jako główny system odwadniający.

Drenaż przedni
Rys. 5: Zarządzanie gospodarką wodną.1.5 Drenaż tylny

Zadaniem tylnego drenażu jest zbieranie wody, która migruje ciekami z tyłu struktury muru oporowego i odprowadzenie tej wody z dala od zazbrojonego masywu podczas etapu budowy oraz odprowadzenie incydentalnych wód podczas funkcjonowania całej struktury muru oporowego.1.6 Woda gruntowa

Wodą gruntową będziemy nazywać wodę, która występuje w gruncie. Może być ona obecna z powodu infiltracji powierzchniowej lub fluktuacją poziomu wód gruntowych. Nie wolno dopuścić do przepływu wód gruntowych i kontaktu z murem oporowym.

Wewnętrzny drenaż poziomy
Rys. 6A: Wewnętrzny drenaż poziomy

Wewnętrzny drenaż poziomy i drenaż pionowy
Rys. 6B: Wewnętrzny drenaż poziomy i drenaż pionowy1.7 Skoncentrowane źródła wody

Wszystkie skupiska wody tj. odwodnienia dachowe, kanalizacja deszczowa, cieki drogowe są skoncentrowanymi źródłami wody. Muszą być tak zaprojektowane, aby odebrać maksymalne ilość przepływającej wody oraz, aby odprowadzić ją z dala od muru.1.8 Zarządzanie gospodarką wodną

Jeżeli w miejscu gdzie wybudowano mur oporowy w pobliżu przepływa woda lub znajduje się duży zbiornik wody i dochodzi do kontaktu muru z tą wodą, mamy wówczas do czynienia z zastosowaniem wodnym. Do takich zastosowań wymagany jest specjalny projekt oraz odpowiedni proces budowania do prawidłowego postawienia muru. Patrz Szczegóły Projektowania pkt. 7 i 8: Zastosowania wodne, str. 13 w AB Spec Book.Tabela 1: Specyfikacja tkaniny chroniącej skarpę.
Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie = 170 kg
PN-EN 771-3:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
Wytrzymałość na przebicie = 4228 N
Sito o oczku 0,256 mm
Trapezoidalne rozdarcie = 445 N
Procentowa powierzchnia otworów = 4%
Przepuszczalność = 0,01cm/s