wykonawcę inżynierowie

Specyfikacja dotyczy: Modułowy system murów oporowych Allan Block

Pobierz PDF

Sekcja 2

CZĘŚĆ 1: OGÓLNE

1.1 Zakres

Opracowanie obejmuje dostawę i montaż geosiatki zbrojeniowej, pustaków oraz materiału wypełniającego wg wytycznych projektowych oraz zgodnie z tą specyfikacją.


1.2 Sekcje powiązane z tym opracowaniem

Sekcja 1: Modułowy system murów oporowych Allan Block (patrz Sekcja 1).


1.3 Normy powiązane

Zobacz specyfikację techniczną producenta.


Dodatkowe normy:

 1. PN-EN 771-3:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
 2. PN-EN 13251:2002P Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.
 3. PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek.

1.4 Dostawa, magazynowanie oraz transport.

 1. Wykonawca musi sprawdzić geosiatkę przy dostawie, aby być pewnym, że otrzymał właściwy produkt.
 2. Geosiatkę należy przechowywać w temperaturze -29°C < t < 40°C.
 3. Wykonawca musi chronić materiały i zapobiec zabrudzeniu błotem, zaprawą cementową oraz przed kontaktem z innymi ciałami stałymi.

CZĘŚĆ 2: MATERIAŁY

2.1 Definicje

 1. Geosiatka musi być wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości lub przędzy poliestrowej obudowanej powłoką ochronną, specjalnie wyprodukowana i przeznaczona do zastosowania jako materiał do zbrojenia gruntu.
 2. Betonowe pustaki do muru oporowego są szczegółowo opisane w projekcie i muszą to być elementy murów oporowych systemu Allan Block.
 3. Materiał do odprowadzania wody to ziarniste kruszywo umożliwiające swobodne spływanie, jak podano w Sekcji 1 punkt 2.2. Ściana klińcowa.
 4. Grunt wypełniający to grunt użyty do wypełnienia strefy ze zbrojeniem.
 5. Grunt fundamentowy to grunt rodzimy.

2.2 Produkty

Geosiatka musi być typu jak opisano w projekcie o parametrach, jak opisano w specyfikacji technicznej producenta.


2.3 Dopuszczalni producenci

Produkt danego producenta musi zostać zatwierdzony przez inżyniera projektującego mur.

CZĘŚĆ 3: BUDOWA MURU

3.1 Przygotowanie gruntu fundamentowego

 1. Grunt fundamentowy zostanie przygotowany wg wytycznych określonych w projekcie lub w tej specyfikacji.
 2. Grunt fundamentowy przed odebraniem przez nadzór budowlany musi zostać zbadany, aby potwierdzić, iż osiąga co najmniej założoną wytrzymałość zgodnie z projektem.
 3. Przekopany wykop należy uzupełnić materiałem wypełniającym zatwierdzonym przez nadzór budowlany.
 4. Wykonawca przed rozpoczęciem wykopu musi sprawdzić czy w miejscu prac nie znajdują się jakieś obiekty oraz uzbrojenie terenu. Wykonawca musi upewnić się, że wszystkie obiekty w okolicy są zabezpieczone przed efektami prac ziemnych.

3.2 Budowa muru

Budowę muru przeprowadzić zgodnie z Sekcją 1, Część 3: Budowa muru.

3.3 Montaż geosiatki

 1. Wykonaj mur AB do zaprojektowanej wysokości pierwszej warstwy geosiatki. Wypełnij klińcem i materiałem wypełniającym, a następnie zagęść, warstwami nie przekraczającymi 20 cm, obszar za murem o szerokości równej długości zaprojektowanej geosiatki, zanim geosiatka zostanie ułożona.
 2. Przytnij geosiatkę do zaprojektowanej długości i umieść na górnej powierzchni pustaków AB, aby stykała się z tylną krawędzią górnej wypustki pustaka. Rozciągnij w kierunku od muru na zagęszczonym gruncie wypełniającym.
 3. Ułóż geosiatkę na odpowiednich warstwach i w odpowiedniej orientacji tak jak pokazano w projekcie lub jak zaleci inżynier projektujący mur.
 4. Właściwe ułożenie geosiatki musi być zweryfikowane przez wykonawcę i inżyniera pełniącego nadzór budowlany. Kierunek głównych włókien geosiatki skierowany jest prostopadle do muru.
 5. Wykonując zakładkę postępuj zgodnie z zaleceniami producenta geosiatki. Na łukach i w narożnikach ułożenie musi zostać wykonane zgodnie z opisem na str. 41 i 43. Zobacz str. 15 w AB Spec Book.
 6. Ułóż kolejną warstwę pustaków Allan Block na geosiatce i wypełnij otwory pustaków klińcem, aby mocno osadzić je na swoim miejscu. Usuwamy wszelkie zwisy i przytwierdzamy geosiatkę do podłoża.
 7. Przyległe sąsiednie kawałki geosiatek muszą być złączone ze sobą na styk, aby osiągnąć 100% pokrycie.
 8. Warstwy geosiatki muszą być w jednym kawałku. Połączenia geosiatek równoległe do muru są niedopuszczalne.

3.4 Wykonanie wypełnienia

 1. Materiał wypełniający musi być układany warstwami i zagęszczony jak opisano w Sekcji 1, w Części 3.4. Montaż elementów.
 2. Grunt wypełniający należy nawieźć, rozgarnąć i zagęścić w taki sposób, aby zminimalizować powstawanie fałd geosiatki lub przemieszczanie się jej.
 3. Tylko ręcznie sterowana zagęszczarka może być zastosowana w obszarze do 1,0 m za murem. Ten obszar definiujemy jako strefę konsolidacji. Zagęszczenie w tej strefie należy rozpocząć od poprowadzenia wibratora płytowego bezpośrednio na pustakach, a następnie przesuwając się równoległymi do muru ścieżkami, tak aż cała strefa konsolidacji zostanie zagęszczona. Co najmniej dwa przejazdy wibratorem w jednym miejscu są konieczne i zagęszczamy warstwami o max. grubości 20 cm.
 4. Jeżeli na rozścielonym wypełnieniu nie możemy osiągnąć prawidłowego zagęszczenia, stwierdzonego wg normalnej próby Proctora, wówczas zagęszczenie należy powtarzać i zagęszczać tak długo, aby nie powstały żadne deformacje i do momentu, aż zagęszczenie zostanie odebrane przez geologa lub nadzór budowlany.
 5. Ciężki sprzęt budowlany nie może być używany bezpośrednio na geosiatce. Minimalna grubość przysypania geosiatki przed pracą ciężkiego sprzętu musi wynosić 15 cm. Obracanie i skręcanie ciężkim sprzętem powinno być ograniczone do minimum, aby zapobiec przemieszczaniu się wypełnienia i zniszczeniu geosiatki.
 6. Przyległe sąsiednie kawałki geosiatek muszą być złączone ze sobą na styk, aby osiągnąć 100% pokrycie.
 7. Grunt wypełniający musi być zagęszczony, aż do osiągnięcia 95% normalnej próby Proctora. Badania zagęszczenia należy przeprowadzić w odległości 1,0 m za pustakami i na tyłach strefy ze zbrojeniem. Częstotliwość badań powinna być taka, jak wymaga tego nadzór budowlany lub jak zapisano w projekcie. Badania gruntu przewidzianego na wypełnienie muszą być przedłożone do wglądu inżynierowi prowadzącemu nadzór budowlany i zatwierdzone przez niego przed zastosowaniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, wymagane zagęszczenie. Inżynier pełniący nadzór budowlany może nakazać wykonawcy usunięcie lub naprawę gruntu, który nie spełnia wymagań.
 8. Badania powinny być wykonane przez niezależne laboratorium, wynajęte przez inwestora.
 9. Niezależna firma nadzorująca budowę powinna prowadzić dziennik budowy i sporządzać raporty we wcześniej ustalonych terminach i przedkładać je inwestorowi.
 10. Częstotliwość wykonywania badań powinna być tak dobrana, aby pomiar wskazywał minimalną wartość zagęszczenia zgodnie z projektem. Jeśli badania nie są wykonywane w pełnym wymiarze czasu i każdej warstwy 20 cm, wówczas należy wykonać badania wg poniższych wskazówek:
  1. Jedno badanie na każdą zagęszczoną warstwę wypełnienia o grubości 20 cm wykonane na każde 7,6 m długości muru, zaczynając od pierwszego pustaka.
  2. Zmieniaj miejsca wykonania badań zagęszczenia, aby objąć cały zazbrojony obszar, uwzględniając obszar zagęszczony ręcznie sterowaną zagęszczarką.
  3. Kiedy protokół z badań jest zaakceptowany, badania można przeprowadzić w miejscach wybranych przypadkowo i z częstotliwością ustaloną przez inspektora nadzoru.
 11. Zbocze znajdujące się nad murem musi być zagęszczone i przebadane wg tych samych zasad.

SPECJALNE UWAGI

 1. Geosiatka może być przerwana częściowo przez przechodzące przez nią kolumnę, filar lub stopę fundamentową.
 2. Do budowy murów oporowych AB, jako zbrojenie, można zastosować pionowe oraz poziome pręty stalowe i wypełnić pustaki betonem.
 3. Jeśli warunki lokalizacyjne uniemożliwiają ułożenie o wymaganej długości geosiatki, należy rozważyć alternatywne rozwiązania:
  1. Murowane zbrojone mury
  2. Podwójny mur Allan Block
  3. Kotwy ziemne
  4. Skalne kołki
  5. Beton gruboziarnisty
  6. Gwoździe gruntowe
  7. Zwiększenie nachylenia muru
 4. System Allan Block może być stosowany w różnorodnych zastosowaniach wodnych. Patrz AB Spec Book, Sekcja 3, Część 1.8., str. 8

Konsultuj się z producentem pustaków Allan Block odnośnie szczegółów projektu.