wykonawcę inżynierowie

Tworzenie planu    mur-oporowy

Tworzenie planu

Przed przystąpieniem do projektowania, budowania lub jakichkolwiek obliczeń konstrukcyjnych zapoznaj się dokładnie z terenem i placem budowy.

placem budowy

Zwróć uwagę na geometrię terenu nad
i pod planowanym miejscem
lokalizacji muru.


Geometria terenu

Opracuj dokładny plan charakterystyki terenu. Określ rodzaj i stan gruntu, geometrię miejsca wbudowania muru i jego otoczenia. Naszkicuj wszelkie szczegóły otoczenia w pobliżu miejsca budowy. Zwróć uwagę na kluczowe wzniesienia, granice działek, uzbrojenie terenu, budowle, roślinność itp. Panujące warunki nad planowanym murem jak i pod murem wyznaczą nam wysokość muru oraz potrzebę zastosowania zbrojenia.Grunty

Grunty użyte jako materiał wypełniający przed i za murem mają decydujący wpływ na stabilność całej struktury muru.

Zrozumienie właściwości i cech charakterystycznych gruntów jest kluczowe dla prawidłowego wybudowania muru. Od rodzaju gruntu zależeć będzie ilość poświęconego czasu na zagęszczenie, ilość potrzebnego zbrojenia oraz koszty budowy muru.


Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić rodzaj gruntu i uzyskać jego identyfikację. Dlatego przed wykonaniem projektu należy zlecić wykonanie dokumentacji geologicznej, szczególnie dla murów wyższych niż 1,2 m Tabela-Grunt. przedstawia ogólną klasyfikację gruntów.


AB Collection mur oporowy

AB Collection mur oporowy


Wybór gruntu

Jeśli w miejscu budowy muru grunt jest słabej jakości, należy go usunąć i zastąpić materiałem lepszej jakości w strefie montażu geosiatki oraz fundamentu. Koszty wymiany gruntu zostaną zrekompensowane poprzez redukcję ilości zbrojenia, szybszego zagęszczenia i lepszej i trwalszej jakości wykonania.


Od rodzaju zastosowanego gruntu zależeć będzie ilość potrzebnej geosiatki w strefie zbrojenia. Ciężkie grunty gliniaste i grunty organiczne nie mogą być użyte w strefie zbrojenia. Generalnie, każdy grunt o kącie tarcia wewnętrznego mniejszym niż 27° (±) lub wskaźniku plastyczności Ip większym niż 20% musi zostać wymieniony. Natomiast grunty o kącie tarcia wewnętrznego między 27°(±) i 31° (±) wymagają szczególnej ostrożności i uwagi przy gospodarce wodnej podczas zasypywania i zagęszczania. W tym wypadku niezbędny jest dodatkowy stały nadzór podczas prac.


Do zasypania należy użyć gruntu zgodnie ze specyfikacją i projektem. Przed zasypaniem gruntem i jego zagęszczeniem należy wykonać badania gruntu.


Parkingu -Drenaż

Parkingu -Drenaż

Zarządzanie gospodarką wodną

Dokonaj uważnej obserwacji i analizy miejsc odprowadzenia wody w miejscu budowy. Zwróć uwagę na wielkość terenu ponad murem, z którego woda będzie spływać w kierunku muru. Ustal rodzaj powierzchni (np. kostka brukowa, tereny nasiąkliwe itp.), aby określić ilość przepływającej wody. Zwróć także uwagę na skupione źródła przepływu wody, takie jak odprowadzenia z parkingów, z budynków, kanały burzowe, koryta strumieni, gruntowe itp. kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o Zarządzanie gospodarką wodną


Kształtowanie terenu

Opracuj taki plan ukształtowania terenu, który odprowadzi wodę z otoczenia murów na tyle, na ile pozwoli na to miejsce budowy. Wykonaj instalację burzową ponad i poniżej muru, aby odprowadzić wodę. Doprowadź do zmiany kierunków istniejących cieków wodnych w kierunku od muru. Projekt murów oporowych musi uwzględniać zapobieganie gromadzeniu się wody powyżej i poniżej samego muru.

Mur oporowy-Drenaż

Mur oporowy-Drenaż


Drenaż

Prawidłowe odwodnienie uwzględnia wielkość przepływu wody nad, poniżej oraz za murem oporowym.

Mur oporowy-Naziomy

Mur oporowy-Naziomy


Naziomy

Jakiekolwiek dodatkowe obciążenie ponad murem nazywamy. Przykładami powszechnie występujących takich obciążeń są parkingi, baseny czy drogi nad murem. Drogi lekko obciążone są projektowane o nośności do 5 kN/m². Bardziej obciążone są projektowane o nośności 10 kN/m² i więcej. Skoncentrowane obciążenia są także bardzo istotne, np.: fundamenty budynku. W każdym przypadku należy wykonać stosowne obliczenia.

Bibliografia: Allan Block Engineering ManualZbocza

Mur oporowy-Zbocza powyżej

Mur oporowy-Zbocza powyżej


Mur oporowy-Zbocza poniżej muru

Mur oporowy-Zbocza poniżej muru


Mur oporowy- Nachylenie

Mur oporowy- Nachylenie


Zbocza mierzy się stosunkiem wysokości do długości.

Zbocze 1:3.

Zbocza powyżej

Zbocza powyżej muru wywierają dodatkowy napór i potrzebna jest większa masa, aby zachować stabilność. Należy wykonać niezbędne wyliczenia.

Zbocza poniżej muru

Zbocza poniżej muru mogą powodować niestabilność fundamentu. Należy zgodnie z wymogami budowlanymi sprawdzić długość tego zbocza. Należy wykonać niezbędne wyliczenia.

Mur oporowy- Nachylenie

Mur oporowy- Nachylenie (story pole)


Nachylenie

Kąt pod jakim mur opiera się o zbocze nazywamy nachyleniem. Mury z pustaków Allan Block możemy budować w kilku wersjach nachylenia. Większe nachylenie daje lepszą stabilność i nie ma potrzeby stosowania dużej ilości zbrojenia. W przypadku wyższych murów należy użyć długiej łaty i poziomnicy, aby sprawdzić prawidłowe nachylenie muru. Nachylenie wzrasta w przypadku budowy muru z łukami. Zawsze należy przestrzegać tolerancji wymiarowych zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w AB Spec Book lub w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

Uwaga: Mury o nachyleniu 12° (±) potrzebują więcej miejsca niż mury o nachyleniu 6° (±) i 3° (±), ale cechują się większą stabilnością. Trzeba pamiętać, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze nachylenia jest bezpieczeństwo.

Stateczność ogólna

Stateczność ogólna jest inżynierską analizą równowagi konstrukcji wraz z podłożem i otaczającym gruntem wzdłuż linii poślizgu przebiegającej poza masywem konstrukcji. Mury wzniesione na zboczach mogą wpłynąć na ich stabilność i stateczność. Wcięcie w zbocze sprawi, iż stanie się ono bardziej strome i przesunie się punkt równowagi wzgórza co spowoduje zmniejszenie stateczności. Mury budowane na szczycie wzgórz działają w ten sam sposób. Należy przeprowadzić stosowne obliczenia.


Co należy wziąć po uwagę przy ocenie stateczność ogólnej:


Mur oporowy-Stateczność ogólna

Mur oporowy-Stateczność ogólna


Bibliografia: Allan Block Engineering Manual, Terzaghi, K, and Peck, R B, Soil Mechanics in Engineering Practice, John Wiley and Sons, Inc., New York, NY (1967)